Rodzaje robotów

Rodzaje robotów

i ich najczęstsze zastosowania (klasyfikacja robotów)

Obecnie roboty dzieli się na szereg grup w zależności od ich przeznaczenia, przynależności do poszczególnych generacji, a także pod względem różnorodnych parametrów charakteryzujących sposób i techniczne możliwości ich działania.

Przynależność do generacji robotów:

Badacze analizowali rozwój robotyki oznaczając postęp w tej dziedzinie numerem generacji robota. Tak samo postępowano wcześniej z komputerami, procedura wydała się, więc czymś oczywistym również w przypadku robotów. Jednym z pierwszych inżynierów, który przeprowadził formalną analizę zjawiska, był Japończyk, inżynier Eiji Nakano.

 •  I generacja – roboty odtwarzające, które realizują zadane programy ruchowe, są zdolne do samodzielnego wykonywania i powtarzania prostych czynności
 • II generacja – roboty wyposażone w system sensoryczny, czyli posiadające „zmysły”, dzięki czemu reagują na dotyk, sygnały dźwiękowe, mają zdolność rozróżniania kolorów i kształtów
 • III generacja – roboty wyposażone w system wizyjny, który umożliwia im obserwację zmian środowiska, a słuch komunikację głosową. Roboty tej generacji posiadają także techniczny układ „sztucznej inteligencji”
 •  IV generacja – roboty o sterowaniu adaptacyjnym
 • V generacja – roboty inteligentne

Przeznaczenie:

 • do badań naukowych - specyficzna klasa robotów, projektowanych i konstruowanych przez jednostki badawcze w celu wprowadzenia dodatkowych rozwiązań, polepszających strukturę manipulatora, układu sterowania i napędów
 • do celów szkoleniowych - tę klasę robotów cechuje innowacyjność rozwiązań. Przeznaczeniem robotów do celów szkoleniowych jest zapoznanie przyszłych techników i inżynierów z konkretnymi robotami, które mają zostać wdrożone w fabrykach produkcyjnych
 • do celów przemysłowych - klasa robotów do celów przemysłowych jest najobszerniejsza i skupia wszystkie roboty wykorzystywane w fabrykach do transportu, produkcji i kontroli jakości
 • do celów badawczych - specjalistyczne roboty, które cechuje bardzo wysoki stopień robotyzacji. Takie struktury mogą być wykorzystywane w środowisku, które jest nieprzyjazne człowiekowi, np. pod wodą lub w przestrzeni kosmicznej
 • do celów militarnych - najczęstszym zastosowaniem w tej dziedzinie jest rozbrajanie bomb
 • do celów medycznych – roboty wspomagające procedury medyczne. Grupę tę stanowią w większości telemanipulatory, które wykorzystują działanie lekarza po jednej stronie i efektora po drugiej stronie. Zadaniem lekarza jest sterowanie ruchami robota oraz decydowanie o czynnościach do wykonania. Efektor z kolei ma za zadanie wykonywanie poleceń
 • nanoroboty - urządzenia, które pozwalają na precyzyjną interakcję z obiektami w nanoskali. Taką definicję można przypisać zarówno małym robotom poruszającym się z nanometrową precyzją, jak i dużym urządzeniom, np. mikroskopowi sił atomowych.
 • do celów rozrywkowych
 • do opieki

Obszar zastosowań:

 • roboty spawalnicze, malarskie, montażowe
 • roboty do przenoszenia materiałów i załadunku
 • roboty do utylizacji i zabezpieczania odpadów itd.

Rodzaj zasilania:

 • elektryczne – najczęściej spotykane
 • pneumatyczne – przy wykorzystaniu sprężonego powietrza lub innego gazu
 • hydrauliczne – stosowane w przypadku pracy z dużym obciążeniem

Mobilność:

 • stacjonarne – na stałe przymocowane do podłoża
 • mobilne

Rodzaj zastosowanych przegubów:

 • rotacyjne - obrotowe,
 • translacyjne - przesuwane
 • mieszane

Sztywność przegubów i ramion:

 •  sztywne
 •  elastyczne

Poziom inteligencji (JRA):

 • urządzenia sterowane ręcznie
 •  roboty o stałej/zmiennej sekwencji ruchów
 • roboty odtwarzające
 • roboty sterowane numerycznie
 • roboty inteligentne

Poziom języka programowania:

 • systemy uczone przez prowadzenie
 • systemy programowane na poziomie robota
 • systemy programowane na poziomie zadania

Własności geometryczne:

 • Konfiguracja  kartezjańska  (PPP):  zmienne  przegubowe  są  współrzędnymi kartezjańskimi końcówki roboczej względem podstawy. Zastosowanie: montaż na blacie stołu, transport materiałów
 • Konfiguracja cylindryczna (OPP): 1. przegub jest obrotowy i wykonuje obrót względem podstawy
 • Konfiguracja  antropomorficzna  (OOO):  manipulatory  składające  się  z trzech przegubów obrotowych
 • Konfiguracja  sferyczna  (OOP):  powstaje  w  wyniku  zastąpienia  przegubu obrotowego przegubem pryzmatycznym
 • Konfiguracja  SCARA  (OOP):  różni  się  od  sferycznej  wyglądem i obszarem zastosowań (montaż, sortowanie elementów)
 •  Manipulatory  równoległe  o  zamkniętym  łańcuchu  kinematycznym: idea odpowiednio zaprojektowanych trzech ramion i platformy

Budowa jednostki kinematycznej:

 • jednostki monolityczne: stała, niezmienna konstrukcja mechanizmu
 • jednostki  modułowe:  złożone  zgodnie  z  potrzebami  z  gotowych zespołów
 •  jednostki  pseudomodułowe:  o  stałej  strukturze  kinematycznej,  z możliwością wymiany niektórych zespołów ruchu

Posiadanie nadmiarowości ruchowej:

 • nieredundantne – bez nadmiarowości ruchowej
 •  redundantne  –  zastosowanie  duplikacji  ruchów  w  celu  podniesienia poziomu bezpieczeństwa

Ilość  stopni  swobody  (pierwsze  trzy  nie  są  stosowane  w  produkcji przemysłowej):

 • I klasa – 11 stopni swobody
 • II klasa – 10 stopni swobody
 • III klasa – 9 stopni swobody
 • IV  klasa  –  8  stopni  swobody  –  wykorzystanie  par  postępowo obrotowych
 • V  klasa  –  7  stopni  swobody  –  wykorzystanie  par  obrotowych i postępowych

Oprócz wymienionych powyżej klas robotów, istnieje również klasyfikacja ogólna. Wyróżnia się następujące klasy robotów przemysłowych:

 • Robot sekwencyjny, który ma sekwencyjny układ sterowania
 • Robot realizujący  zadaną  trajektorię - realizuje  ustaloną  procedurę ruchów  sterowanych  wg. instrukcji,  które  specyfikują  daną  pozycję (zwykle uzyskiwaną przez interpolację) oraz żądaną prędkość
  w danym położeniu
 • Robot adaptacyjny  –  z  sensorycznym, adaptacyjnym lub uczącym się układem sterowania
 • Teleoperator – robot  ze  zdalnym  sterowaniem  realizowanym  przez operatora lub komputer.
 • Robot inteligentny – nie programuje się mu faz wykonania zadania tylko zadaje się określoną czynność.


Udostępnij

comments powered by Disqus