Globalizacja gospodarki światowej

Globalizacja gospodarki światowej

wpłynie stymulująco na rozwój nowych technologii

Myśląc o dalszym rozwoju robotyzacji należy pamiętać o czynnikach ekonomicznych, które będą miały znaczenie dla rozwoju zarówno gospodarek wysoko rozwiniętych, jak również tych, które charakteryzują kraje rozwijające się.

Wśród najważniejszych czynników, które należy brać pod uwagę są: 

  • Globalizacja

W ostatnim czasie nastąpił bardzo gwałtowny rozwój gospodarek wschodzących w Chinach i Indiach. Wymienione kraje dysponują tanią siłą roboczą, która pomimo globalnej tendencji zrównywania kosztów pracy, prawdopodobnie pozostanie na stosunkowo niskim poziomie przez kolejne 20 lat. Rynki te są na tyle duże, że zachęcają do tworzenia lokalnych centrów badawczych. Oznacza to między innymi, że etap, na którym Chiny produkowały towary głownie w oparciu o zachodnie specyfikacje, dobiega końca.

Gospodarki rozwinięte będą mogły konkurować w zakresie wielkości produkcji z krajami rozwijającymi się bez tworzenia barier celnych, jeśli:

  1. Zwiększą inwestycje w badania i rozwój. Przykłady takiego podejścia to Frauenhofer Institutes w Niemczech oraz nowy japoński, wart 150 miliardów yenów program FIRST (wspiera badania i rozwój)
  2. Obniżą wysokie koszty pracy poprzez wprowadzenie automatyzacji.
  • Rosnące tempo rozwoju technologicznego

Chodzi tu o tempo rozwoju technologicznego oraz szanse, które mogą wykorzystać organizacje  wdrażając  nowe technologie. W efekcie wprowadzania zmian cykl produkcji ulega skróceniu. Krótsze cykle produkcyjne wymagają zastosowania bardziej elastycznej robotyki. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku mniejszych organizacji, które muszą zwiększyć kastomizację towarów  (dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta) oraz elastyczność ich wytwarzania. Umożliwi im to zapewne kolejna generacja robotów.

  • Wiek i profile umiejętności

Zdaniem niektórych ekspertów kolejną przyczyną wdrażania robotów są starzejące się społeczeństwa. Już dziś widać to w Chinach, Japonii i Niemczech. W Stanach Zjednoczonych ten trend jest także obecny, ale na mniejszą skalę. Prognozuje się, że proces starzenia społeczeństw będzie się pogłębiał.

Zmiana w zakresie edukacji powszechnej i profilu szkolenia młodych pracowników odpowiada za braki w zakresie kompetencji. Pomimo rosnącego poziomu szkolenia technologicznego, raporty wykazują, że istnieją niedobory w umiejętnościach. Recesja przyspieszyła ten niekorzystny trend. Faworyzuje się inwestycje w zwiększenie produktywności, a nie w ludzi. Inny czynnik to znacznie wyższe umiejętności informatyczne nowych generacji. Młodzi ludzie mają wyższe oczekiwania, co do pracy, którą chcą wykonywać.

Badacze instytutu Metra Martech, którzy badali wpływ robotyzacji na zatrudnienie, na zlecenie IFR zauważają, że:

Niedobory wykwalifikowanych pracowników są palącym problemem w niektórych najbardziej rozwiniętych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Włochy, Kanada i Brazylia. Pracodawcy w tych krajach twierdzą, że najtrudniej znaleźć odpowiednio wyszkolonych fachowców (źródło: Manpowers’s 2010 Talent Shortage Survey). Strategic Migration wzywa do stworzenia długofalowej strategii, której celem będzie zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników poprzez poprawę wizerunku fachowca oraz dostosowanie szkolenia do potrzeb przemysłu (Manpower).

Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Szkolenia i Rozwoju (ASTD) wskazuje na istotne braki w zakresie umiejętności siły roboczej w USA. Stowarzyszenie zwraca także uwagę na trend określany, jako ‘ożywienie bez zatrudniania pracowników’. Firmy odkładają na czas dalszy przyjęcie nowych pracowników i starają się zwiększyć efektywność przy obecnym poziomie zatrudnienia. Anthony Carnevale, dyrektor Center on Education  and the Workforce w Georgetown University, zauważa, że po ostatnich trzech recesjach nastąpiło ‘ożywienie bez zatrudniania pracowników’. Obserwowaliśmy wzrost gospodarczy przy braku wzrostu zatrudnienia.

Recesja przyspiesza trend eliminowania niskopłatnych, nisko-wykwalifikowanych miejsc pracy, twierdzi Carnevale, i te miejsca pracy już nigdy nie wracają’. W zamian firmy tworzą nowe stanowiska, które wymagają wyższych kompetencji i lepszego wykształcenia. Wzrost liczby tych miejsc pracy jest powolny, po części, dlatego, że wiążą się z wyższym wynagrodzeniem oraz inwestycjami w technologiczną infrastrukturę. (ASTD)

  • Poziom płac

Jednym z argumentów przeciwko wykorzystaniu robotów jest to, że wymagają poniesienia większych kosztów początkowych niż zatrudnienie taniej siły roboczej (np. imigrantów w krajach wysokorozwiniętych). Poziom wynagrodzeń różni się w poszczególnych krajach, jednak we wszystkich krajach można zauważyć fakt, że w kierunku robotyzacji chętniej zwracają się przedstawiciele sektorów, które charakteryzują wysokie koszty pracy.

  • Regulacje prawne w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Wraz z rosnącą troską o bezpieczeństwo pracy wzrasta zastosowanie robotów przy wykonywaniu zadań niebezpiecznych czy monotonnych. W krajach rozwiniętych zdrowie i bezpieczeństwo pracy zyskują na znaczeniu, w krajach rozwijających się kwestie te mają znacznie mniejsze znaczenie.

Zdaniem Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), 270 milionów pracowników rocznie ulega wypadkom w miejscu pracy bądź zapada na choroby zawodowe. Prowadzi to do 2,3 milionów zgonów w skali roku.

Ruchy konsumenckie wywierają nacisk na producentów z krajów rozwijających się, aby ci zapewnili swoim pracownikom godziwe warunki pracy, jednak zmiany następują bardzo wolno.

Czy wiesz, że…

Coraz silniejsza konkurencja ze strony producentów zagranicznych zaczęła wywierać presję na podniesienie produktywności w krajach rozwiniętych.

Natomiast potrzeba szerszego wykorzystania robotów w krajach rozwijających się, pomimo dostępu do taniej siły roboczej wynika z konieczności uzyskania jakości i precyzji wymaganej przez rynki rozwinięte, którą w niektórych wypadkach może zagwarantować jedynie robotyka.

 

Źródło: IFR

Czy wiesz, że…
Coraz silniejsza konkurencja ze strony producentów zagranicznych zaczęła wywierać presję na podniesienie produktywności w krajach rozwiniętych. Natomiast potrzeba szerszego wykorzystania robotów w krajach rozwijających się, pomimo dostępu do taniej siły roboczej wynika z konieczności uzyskania jakości i precyzji wymaganej przez rynki rozwinięte, którą w niektórych wypadkach może zagwarantować jedynie robotyka.


Udostępnij

comments powered by Disqus