Wynajem maszyn receptą

Wynajem maszyn receptą

na brak środków na inwestycje w polskim przemyśle

W Polsce utarło się myśleć o leasingu jak o dobrym sposobie na poszerzanie floty samochodowej. Tymczasem leasingować można niemal wszystko. Oferta firm leasingowych jest bardzo szeroka i skierowana do klientów o różnej zasobności portfela i skali działalności. To sprawia, że dziś przedsiębiorcy mogą leasingować także maszyny wchodzące w skład wyposażenia zakładu, a w tym zarówno roboty przemysłowe, jak i inteligentne obrabiarki CNC.

Warto wiedzieć, że leasing jest „zwykłym” środkiem pozyskiwania kapitału, a więc można traktować go na równi z kredytem bankowym. Jest to produkt finansowy przeznaczony praktycznie dla każdej grupy klientów, począwszy od największych międzynarodowych korporacji, poprzez duże i średnie firmy w skali kraju, aż do małych firm rodzinnych.

Wymogi, czyli jak przygotować się do leasingu?

Przedsiębiorca zainteresowany wyleasingowaniem sprzętu powinien spodziewać się badania swojej sytuacji finansowej. W tym celu potrzebna będzie dokumentacja podobna do tej niezbędnej do pozyskania kredytu, chociaż cała procedura w przypadku leasingu prawdopodobnie zajmie znacznie mniej czasu. Ponadto przedsiębiorca zostanie poproszony o dostarczenie: m.in. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerach REGON, NIP, a także zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami. Przedsiębiorca zainteresowany leasingiem zostanie poproszony także o dostarczenie potwierdzonej karty wzoru podpisów (może to zrobić bank lub notariusz), kopii umowy spółki, a w przypadku spółek cywilnych i osób fizycznych poświadczonych przez notariusza kopii dowodów osobistych. Badanie zdolności finansowej leasingobiorcy będzie wiązać się również z dostarczeniem bilansu (i rachunku wyników za ostatnie trzy lata) lub zeznania podatkowego (w sytuacji, kiedy bilans nie został jeszcze przygotowany).

Dotacje z Unii Europejskiej

2013 rok jest ostatnim okresem wykorzystywania pomocy ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, z pomocy strukturalnej na lata 2007 - 2013. Od 2014 roku zacznie obowiązywać nowy program wsparcia finansowego poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Czy polskie firmy korzystają z możliwości leasingowania sprzętu?

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w 2012 roku badanie obejmujące 125 przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową w Polsce. Z tej zbiorowości 26 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów reprezentowało 8 przedsiębiorstw leasingowych, cztery przedsiębiorstwa zrzeszone były w obu stowarzyszeniach.

Według stanu na koniec 2012 r. przedsiębiorstwa leasingowe przekazały w leasing 1 143 tys. środków (przedmiotów), obsługując 387 tys. leasingobiorców. W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w 89,9 proc. dominowały przedsiębiorstwa, które wzięły w leasing środki na kwotę 25 309 mln zł, co stanowiło 94,1 proc. wartości brutto nowych umów. Osoby fizyczne stanowiły 10,0 proc. klientów i wzięły w leasing środki (przedmioty) na kwotę 1 499 mln zł, a leasingobiorcy z administracji publicznej tylko na kwotę 98 mln zł (0,1 proc.).

Wśród klientów firm leasingowych w 2012 r. przeważali klienci w następujących sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): G –handel hurtowy i detaliczny – 18,6 proc., H – transport i gospodarka magazynowa – 12,1 proc., C –przetwórstwo przemysłowe – 11,9 proc., F –budownictwo – 8,6 proc.

 FANUC

 

Analiza danych pozwala zauważyć, że ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, które stanowiły 28,9 proc. wartości nowo zawartych umów ogółem. W tej grupie największy udział przypadł na sprzęt budowlany – 15,4 proc., maszyny rolnicze – 15,0 proc., maszyny do obróbki metali – 11,7 proc., maszyny do produkcji tworzyw sztucznych – 6,0%, wózki widłowe – 5,1 proc.

Sto dwadzieścia pięć przedsiębiorstw objętych badaniem w 2012 r. dysponowało majątkiem o łącznej wysokości 80 380 mln zł. Dominującą pozycję majątku, tj. 60,7 proc. stanowiły aktywa trwałe o wartości 48 791 mln zł. Udział należności długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 26,8 proc., inwestycji długoterminowych – 39,0 proc.


Udostępnij

comments powered by Disqus