Jak sfinansować zakup inteligentnych maszyn

Jak sfinansować zakup inteligentnych maszyn

na potrzeby rozwijającej się firmy integratorskiej?

Branża automatyki przemysłowej w Polsce z roku na rok rozwija się coraz szybciej. Jak grzyby po deszczu powstają firmy inżynieryjne (tzw. producenci stanowisk zrobotyzowanych), które zajmują się wdrażaniem nowych technologii oraz specjalistycznych maszyn (robotów czy obrabiarek przemysłowych).

Głównym zadaniem producentów stanowisk zrobotyzowanych jest dziś zachęcanie polskich przedsiębiorstw do korzystania z nowoczesnych technologii poprawiających jakość, efektywność czy koszty produkcji. Aby przekonać firmy do zastosowania nowinek technicznych niezbędne są maszyny ekspozycyjne, które będą w stanie zaprezentować rzeczywiste efekty wynikające z ich zastosowania w produkcji.

Nie jest tajemnicą, że wielu firm, szczególnie rozpoczynających działalność, nie stać na to, aby kupować zaawansowane technologicznie maszyny tylko na potrzeby ekspozycji. Na szczęście jest kilka możliwości rozwiązania tego problemu.

Dla wielu najprostszą formą wydaje się być wizyta w banku lub u leasingodawcy. W obu przypadkach przedsiębiorca może uzyskać możliwość korzystania ze sprzętu w stosunkowo krótkim czasie, w zamian za opłacanie miesięcznych rat.

Zaletą kredytu jest nieco niższa rata niż to ma miejsce w przypadku leasingu oraz fakt, że w momencie zakupu przedsiębiorca staje się właścicielem sprzętu. Leasing pozwala jednak na wliczenie pełnej raty leasingowej do kosztów działalności, podczas gdy w przypadku kredytu do kosztów można zaliczyć tylko odsetki.

Leasing a amortyzacja

Umowa przedsiębiorcy z leasingodawcą zostaje zawarta na czas oznaczony, który stanowi, co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku, kiedy leasingowanym środkiem trwałym są maszyny umowa licencyjna zostaje zawarta na min. 3 – 3,5 roku. W dodatku suma ustalonych w umowie opłat (pomniejszonych o podatek VAT) musi odpowiadać, co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Różne rodzaje leasingu

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem sprzętu w leasingu mogą skorzystać w zależności od swoich potrzeb z dwóch różnych wariantów:

Leasingu operacyjnego (usługowego) – polegającego na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).

Leasingu finansowego (kapitałowego) – polegającego na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa, więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody.

Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to, że korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

Maszyna w leasingu bez możliwości sprzedania klientowi

Pozyskanie maszyny w przypadku integratora to tylko jeden z problemów. Jeśli uda mu się przekonać przedsiębiorcę do zastosowania wydajnej maszyny pojawia się kolejny kłopot. Jak mu tę maszynę sprzedać? Integrator, który pozyskał maszynę np. w leasingu, zawierając umowę leasingową na trzy lata, nie może w tym czasie sprzedać tej maszyny zainteresowanemu klientowi. To oznacza, że leasing w takim przypadku staje się przeszkodą w podstawowej działalności integratora. Czy istnieje sposób, aby takiej sytuacji uniknąć?

Wynajem – rozwiązanie na miarę potrzeb integratorów

Sposobem wyjścia z takich kłopotów stworzonym na potrzeby firm inżynierskich może stać się wynajem. Zaletą wynajmu jest to, że może on trwać w dowolnym okresie czasu i nie jest warunkowany amortyzacją. To pozwala elastycznie łączyć potrzeby integratorów dotyczące prezentacji maszyny, z ewentualnym procesem sprzedaży urządzenia klientowi końcowemu, decydującego się na zastosowanie takiego rozwiązania w swojej produkcji.

FANUC Polska wychodzi naprzeciw potrzebom

Warto wiedzieć, że firma FANUC Polska, światowy lider technologii CNC, wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rynku zainicjowała program wsparcia integratorów, w ramach, którego dostępna jest możliwość wynajmowania maszyn na bardzo elastycznych i atrakcyjnych finansowo warunkach.

Wszystkie firmy zainteresowane szczegółowymi informacjami takiego rozwiązania zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami polskiego oddziału FANUC.


Udostępnij

comments powered by Disqus